NMEs tanker om eksportstøtte

Member news | 19 December 2022
Share this article
Facebook
Twitter
LinkedIn

Vi har spilt inn mange forslag og tanker rundt hvordan støtte til eksportfremmende tiltak bør utføres. Og vi mener dette er en todelt sak. 1) Messestøtten som ble foreslått før næringsminister Jan Christian Vestre la frem sitt prosjekt Hele Norge Eksporterer og 2) næringsministerens prosjekt: Hele Norge eksporterer. Under vil vi gå gjennom våre synspunkter på messestøtten og i korte trekk beskrive hva vi mener må til for å få «Hele Norge Eksporterer» på plass.

Bakgrunn

Maritim næring er Norges viktigste eksportnæring. I 2020 var omsetningen til maritim næring 425 milliarder kroner og verdiskapningen var på 144 milliarder. Antall ansatte er estimert til ca. 80.000 personer. Med andre ord en svært viktig næring for Norge. Ser vi kun på vårt segment, utstyr- og serviceleverandører, så har utstyrsprodusentene en eksportandel på ca. 65 prosent og serviceleverandørene mellom 25 – 30 prosent (kilde Menon).

Det er et mål for den sittende regjering at Norge skal øke eksporten utenom olje og gass med 50 prosent innen 2030. Et veldig ambisiøst mål. Men det kommer ikke av seg selv, det krever konkrete tiltak. Det finnes en rekke organisasjoner som jobber med eksport. NME er ubeskjedent kanskje den ledende, men NORWEP, GCEene og andre jobber også med eksportfremmende aktiviteter. NORWEP mottar årlig 34 millioner kroner i statsstøtte og GCEene ca. 10 millioner. NME har ingen statsstøtte. Dette til tross for at vi skal være den fortrukne arrangør av Team Norway-paviljonger på maritime messer som omtalt i rapporten «Mer og grønnere maritim eksport. Anbefalinger fra maritim industri». Denne er tuftet på arbeidet i en arbeidsgruppe fra maritim industri nedsatt av Eksportstrategiutvalget – ledet av prosessleder Heidi Nakken. Vi siterer:

«Norske Maritime Eksportører (NME) er den maritime næringens kompetansesenter for paviljongorganisering og messedeltagelse og må støttes i sitt arbeid. NME bør være den foretrukne arrangør av Team Norway paviljonger for maritime relaterte messer og må få økonomisk og personellmessig bistand der det er formålstjenlig fra Innovasjon Norge og UDs utestasjoner.»

Om generell messestøtte
På planstadiet ble ordningen skissert for oss slik:

  • Bedrifter kan søke om opptil 50% av kostnadene ved å delta på messe.
  • Maksimalt 60.000,- kroner, senere justert ned til 50.000,- kroner.
  • NME vil kunne søke på vegne av alle bedrifter som deltar i paviljongene våre. Dette er senere trukket tilbake.
  • NME vil kunne søke om støtte til noe av timekostnadene vi bruker på prosjektene.

NME mener at:

  • Enten det blir 60.000,- eller 50.000,- kroner så er det for lavt per bedrift per messe. Dette tallet er basert på at i Danmark er støtten man kan søke om maksimalt DKK 50.000,-, men de glemmer at med dagens kurs er dette ca. 70.000,- norske kroner. Vi mener strengt tatt at taket bør være 150.000,- kroner. Dette blant annet fordi kostnadene ved messedeltagelse er svært høye og har steget kraftig den seneste tiden med store økninger i standleie, materialkostnader, reisekostnader, svakere Norsk krone, osv.
  • Søknadsprosessen, slik den foreløpig er skissert, er for tungvinn. Blant annet ber de søker bekrefte at man oppfyller alle FNs bærekraftmål! Det blir i beste fall «grønnvasking» da vi mener det er svært få, om noen, av våre medlemmer som kan tilpasse seg alle bærekraftmålene. De fleste av våre medlemmer har plukket seg ut 3-4 mål som de aktivt jobber med. Videre er det svært mange unødvendige detaljer som er planlagt at skal rapporteres. Vårt ønske er at dette gjøres så enkelt og effektivt som mulig.
  • Det er svært viktig og rettferdig at paviljongorganisator, enten det er Norske Skipsverft, NORWEP, Norske Maritime Eksportører, eller andre kan få støtte til gjennomføringen. Vi legger mye tid og ressurser ned i arbeidet. Vi er navet i paviljongen og trekker klyngen sammen. Vi markedsfører Norge og norsk industri på en rekke måter i loungene våre, vi bidrar til økt salg gjennom nettverkstreff og B2B-møter, og vi arrangerer sosiale samlinger for klyngen underveis. Uten oss som nav for Team Norway-paviljongene vil det ikke kunne gjennomføres noen felles satsing. Klyngene står i paviljongene våre, vi skrur dette sammen til en helthetlig presentasjon av næringen. I tillegg gjør vi en rekke tiltak for å promotere hver enkelt bedrift, men selvsagt også Norge som en grønn maritim nasjon.
  • I Danmark søker paviljongorganisator på vegne av alle bedriftene. Vi mener dette er fornuftig og hensiktsmessig. Det sparer tid for bedriftene som stiller ut og reduserer byråkrati i det offentlige da de kun får én søker å forholde seg til per paviljong.  
  • Messestøtte må kun gis til bedrifter som står sammen med klyngen, altså i en felles Team Norway-paviljong.

Hele Norge eksporterer
Til punkt 2, Hele Norge Eksporter har vi spilt inn mye, og deler av det fremkommer i rapporten til Eksportutvalget, den kan leses her, men oppsummert mener vi: 

Målet om å øke eksporten utenom olje og gass med 50 prosent innen 2030 er et ambisiøst mål, men det kommer ikke av seg selv. Det må legges mange menneskelige og finansielle ressurser på bordet om dette skal lykkes. Om vi ser på hva andre land, som Danmark, Tyskland, Singapore, England, med flere mottar av støtte, så ligger vi allerede langt bak. Ubeskjedent mener vi at direkte støtte til NME vil være blant tiltakene som må gjennomføres. Vi har ingen støtte i dag og må tjene penger på alt vi gjør. Hvis vi kunne vi få sikret «grunnmuren», kunne vi tjene næringen bedre på messer, men også ved å arrangere andre aktiviteter som vi ikke har ressurser til i dag. Det kan dreie seg om mer B2B-møter, verftsbesøk, hjelp til å komme på maker’s list, hjelp til å komme i kontakt med redere, mer nettverksarbeid og klyngesamarbeid for å nevne noen. Det bør også gis støtte til større eksportprosjekter og satsinger

Read more

Brunvoll Propulsion for the World’s Largest Sailing Ships; The Orient Express Silenseas
26 April 2024
Lab testing shows Shipshave’s ITCH system ensures integrity of hull coatings
28 February 2024
Politikerdebatt på Erfaringskonferansen
1 February 2024